Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Welkom , login of registreer
    Nederlands

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Outlet Music Oss,  1 juni 2018
1. Toepasselijkheid:
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Outlet Music Oss zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Outlet Music Oss worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Outlet Music Oss ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Overeenkomst:
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Outlet- music.nl. Outlet Music Oss is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Outlet Music Oss dit gemotiveerd met de reden waarom aan u mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen/Aanbiedingen:
3.1 Alle aanbiedingen van Outlet Music Oss zijn vrijblijvend en Outlet Music Oss behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen na de overeenkomst te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen.
3.2 Alle prijzen van de artikelen zijn vermeld in euro inclusief BTW of marge en exclusief verzendkosten.
4. Retourzendingen:
4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst retourneren waarna u uw aankoopbedrag terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat artikelen in ongeschonden (tenzij het om een productklacht  na in gebruik name gaat) staat bij Outlet Music Oss worden afgeleverd (zie voor opsomming onderaan dit artikel). Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking aan ons te melden per e-mail onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Outlet Music Oss zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd is op gegronde redenen en aan ons retour is gezonden.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (verkeerde artikel of kwaliteitsprobleem) dan behoudt Outlet Music Oss zich het recht voor het artikel te ruilen door een nieuw exemplaar sturen na retourneren van het ongewenste artikel.
4.4 Indien u iets terug stuurt, verpak het goed en stuur het naar:
Outlet Music Oss
Dommelstraat 41-A,
5347 JK Oss
Wij zullen op werkdagen binnen 48 uur retouraanvraag in behandeling nemen en contact met u opnemen om de verdere procedure aan u voor te leggen.
In het geval dat er van restitutie sprake is; geschiedt dit binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Uw recht op restitutie vervalt op het moment dat de geretourneerde producten incompleet, beschadigd of gebruikt zijn.
Uitgesloten van ruiling of restitutie zijn:
Software waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is, danwel geïnstalleerd of geregistreerd is.
Verbruiksartikelen zoals reinigingsvloeistoffen en onderhoudsmiddelen.
Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals hoofdtelefoons, oordopjes, in-ear hoofdtelefoons, blaasinstrumenten en dergelijke.
Cadeaubonnen.
Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
Contactgegevens:
Outlet Music Oss
Dommelstraat 41-A
5347 JK Oss
4.5 Klachtenprocedure:
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via het contactformulier. Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.
5. Betalingen:
5.1 Betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden middels een van de op de website geboden betaalopties. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen gaan wij tot levering over.
6. Levering:
6.1 De door Outlet Music Oss opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.2 Indien de koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt door Outlet- music.nl aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen door Outlet Music Oss aan de koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
6.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7. Eigendomsvoorbehoud:
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Outlet Music Oss verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de verzending op u over.
8. Aansprakelijkheid:
8.1 Alle producten die in het assortiment van Outlet Music Oss zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. Outlet Music Oss kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Outlet Music Oss verkochte producten.
8.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Outlet- music.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Outlet Music Oss is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
 

8.3 Outlet Music Oss is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Outlet Music Oss zo spoedig mogelijk worden aangepast.
8.4 Outlet Music Oss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
9. Elektronische communicatie en bewijs:
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Outlet Music Oss (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Outlet Music Oss niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Outlet Music Oss
9.2 De administratie van Outlet Music Oss geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht:
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Outlet Music Oss in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Outlet Music Oss gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Outlet Music Oss kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Privacy:
11.1 Outlet Music Oss zal alle persoonsgegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in haar privacybeleid, dat beschikbaar is via de website van Outlet Music Oss. Uw e-mailadres wordt door ons niet  aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die derde onderdeel uit maakt van ons proces.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in ‘s Hertogenbosch.
13. Disclaimer:
13.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Outlet Music Oss is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Outlet Music Oss geeft geen garantie, impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van de prijs, productinformatie en productspecificaties. Op alle artikelen en prijzen vermeld op deze website geldt: Prijswijzigingen onder voorbehoud – zolang de voorraad strekt. Outlet- music.nl is niet verantwoordelijk voor typefouten.

 

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.